دانلود فایل


دانلود تحقیق بررسی انواع مختلف سیستم های مهاربندی - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مستقیم فایل

دانلود فایل دانلود تحقیق بررسی انواع مختلف سیستم های مهاربندی فرمت ورد قابل ویرایش
شامل: 38 صفحه
منابع کامل
مقدمه
آيين نامه هاي معمولا به طور مستمر به روز مي گردند تا مشکلات ديده شده را در نظر بگيرند، اما فاصله طولاني بين زلزله ها و تحقيقات تجربي اندک انجام شده بر روي قاب هاي مهار بندي شده در دو دهه گذشته، سبب گرديده است تا روش هاي طراحي کنوني و آيين نامه هاي موجود در اين موضوع، مورد ترديد قرار گيرند. به علاوه مهندسان نيز اقسام جديدي از سيستم هاي بادبندي، بادبندهاي ابتکاري و جزئيات اتصالات را ايجاد نموده اند که هر چند برخي از اين مفاهيم مورد آزمايش قرار گرفته اند؛ تغييرات در آيين نامه ها بسيار آرام انجام مي گيرد. اين موضوع لزوم استفاده از جديدترين تحقيقات و آيين نامه ها را نشان مي دهد.
رخداد زمین لرزه های شدید طی دهه گذشته و مشاهده آثار زیانبار آنها، نقایص و کاستی های موجود در روش های طراحی و اجرای سازه ها را بار دیگر نمایان ساخت. روش کنونی طراحی سازه ها، بر مبنای طراحی به روش مقاومت است که شامــل تخمین برش پایه در سازه و توزیع آن در ارتفاع و تعیین مقاومت مورد نیاز اجزای سازه ای در برابر این بار می باشد. صرفنظر از کاستی هایی که در این روش وجود دارد، بیان رفتار اجزای سازه ای از طریق تک پارامتر مقاومت (مقاومت تسلیم یا مقاومت طراحی بسته به روش طراحی) در بسیاری موارد منطقی به نظر نمی رسد. تعیین ظرفیت ها بر این اساس، رفتار واقعی سازه را مشخص نمی کند، زیرا رفتار سازه، ترکیب به هم آمیخته و در هــم تنیده اجزای آن است و اجزای سازه هر کدام بسته به کارایی مورد نظر و جنس خود دارای ویژگیهای رفتاری متفاوتی هستند (رفتار هیسترتیک، مقاومت، شکل پذیری، خستگی کم چرخه و...) بدین ترتیب، یافتن روشی هماهنگ با این ویژگی ها ضـروری می باشد، همـان گونه که مد نظر قرار دادن پارامترهای بیان کننده عمـــــلکرد و قابلیت سازه اهمیت بسزایی دارد. تامين مقاومت و شكل پذيري اهداف اصلي طراحي لرزه اي سازه ها مي باشند. بويژه در فلسفه هاي جديد تر طراحي، شكل پذيري اهميت بيشتري دارد. علاوه بر موارد سازه اي، طراح بايد محدوديت ها و اهداف ديگري كه عمدتا غير سازه اي هستند را نيز در نظر داشته باشد در اين ميان ملاحظات معماري نقش تعيين كننده اي در انتخاب هندسه بادبندي ساختمان دارد. با توجه به گسترش و متنوع شدن سازه ها، ارائه انواع سيستم هاي جديد لرزه بر گسترش قابل توجهي يافته است. پذيرش هرگونه سيستم سازه اي جديد توسط آيين نامه، پس از انجام آزمايشهاي مختلف و تحليل دقيق توسط متخصصين صورت مي پذيرد. در كشور ما با وجود تعداد اندك آزمايش هاي صورت گرفته و بدون پشتوانه تحليل هاي دقيق، انواع متنوعي از بادبندهاي ابتكاري رواج يافته است كه براي برخي از آنها ضابطه نيز وجود ندارد. يكي از اين بادبندها، مهاربند موسوم به بادبند دروازه اي است. اينگونه بادبند ها مشابه بادبند هاي نوع قطري و يا ٧ و ٨ هستند، با اين تفاوت كه هر عضو به صورت خط شكسته اي در آمده و محل شكستگي بوسيله عضو ديگري به گوشه قاب متصل شده است. بادبند دروازه اي به لحاظ تامين فضاي بازتر معماري بر بادبند محوري ارجحيت دارد، ولي سختي آن كمتر بوده و امكان بيشتري به كمانش خارج از صفحه مي دهد. از آنجا كه اغلب سيستمهاي بادبندي در ايران در قاب هاي با اتصالات مفصلي بكار مي روند، بخش اصلي ساختمان جهت جذب انرژي زلزله و تامين پايداري، بادبندها خواهند بود. از طرفي چون عامل اصلي جذب انرژي و نيروي زلزله در سازه، شكل پذيري مي باشد، محاسبه شكل پذيري و ضريب رفتار، كه بيانگر خصوصيات شكل پذيري سيستم مي باشد، بسيارحائز اهميت مي باشد.
عملكرد صحيح لرزه اي يك سازه مستلزم آن است كه مقاومت قابل دسترسي و ظرفيت هاي تغيير شكل اعضا بيش از نيازهاي تحميل شده به سازه بر اثر زمين لرزه باشد. باتوجه به رفتار سازه در زمان وقوع زمين لرزه، ارزيابي عملكرد دقيق آن بايد توسط تحليل تاريخچه زماني غير خطي و با استفاده از زمين لرزه هاي منتخب صورت گيرد. با ورود سازه به حيطه رفتار غير خطي تحت اثر زلزله، جابجايي ها نسبت به نيروها توصيف بهتري از پاسخ سازه ارائه داده و با محدود كردن تغيير مكانها به جاي نيروها، سطح تخريب سازه به طرز موثرتري كنترل مي شود.
در سال های اخير فلسفه طرح جديدی برای آيين نامه های ساختمان مطرح شده است. آيين نامه های جديد ساختمان دارای چهارچوب طرح بر اساس عملکرد می باشند. هدف يک روش طرح بر پايه عملکرد، ساخت سازه ای است که تحت سطوح لرزه ای چندگانه عملکرد قابل پيش بينی داشته باشد. به منظور اين امر، مهم است که رفتار سازه، در ابتدا در محدوده های رفتار ارتجاعی و غير ارتجاعی هدفمند گردد. در نتيجه تعيين مقاومت عضو، مکانيسم خرابی و مقاومت سازه، ابتدايی ترين بخش روش طرح بر پايه عملکرد می شوند. علی رغم تمام اين مقاصد واضح طراحی، در حال حاضر اغلب کارهای طرح لرزه ای در جهان به وسيله روشهای ارتجاعی با استفاده از بارهای جانبی استاتيکی معادل صورت می گيرد. کنترل صريحی برای تعيين الگوی تسليم، مقاومت نهايی و تغييرشکلهای مورد انتظار در تحليل غير ارتجاعی مورد نياز نمی باشد؛ بنابراين، وقتی زمين لرزه شديدی رخ می دهد، سازه ها تغييرشکلهای غير ارتجاعی شديدی را با رفتارهای کنترل نشده متحمل می شوند. عمل غير ارتجاعی می تواند به صورتی غير اتفاقی و گسترده در سازه پراکنده گردد. اين امر ممکن است به پاسخی ضعيف و غير مطمئن در تعمير پذيری منجر گردد. به منظور ارضاء اهداف طرح بر پايه عملکرد، مطلب اساسی اين است که روش طرح بايد از طرح ارتجاعی به طرح خميری انتقال داده شود. اين امر به طراح اجازه می دهد به صورتی واضح رفتار سازه را در سطوح طرح مختلف پيش بينی کند.
١-١- سیستم های مهاربندی در فلسفه جدید طراحی
طبق فلسفه طراحي لرزه اي، انتظار مي رود كه سيستم مهاربندي تحت زلزله هاي شديد و كمياب بتوانند پاسخ غير ارتجاعي پايدار و مداومي از خود نشان دهند. استراتژي اين فلسفه طراحي طوري است كه مطمئن شويم تغييرشكل هاي پلاستيك فقط در بادبندها اتفاق مي افتد و ساير قسمت هاي سازه مثل ستون ها و تيرها و اتصالات بدون پذيرفتن خرابي، زلزله هاي شديد را تحمل كرده و باربري ثقلي سازه را حفظ نمايند. بدين مفهوم كه بادبندها به عنوان عضو كنترل شونده توسط تغييرمكان[1] و ساير اعضاي سازه اي و اتصالات به عنوان عضو كنترل شونده توسط نيرو[2] مي شوند و در نتيجه رفتارشكل پذير سازه تأمين مي شود. در مقايسه با قاب هاي خمشي، در قاب هاي مهاربندي شده محدوديت هايي در تغييرشكل هاي غيرارتجاعي برگشت پذير وجود دارد و مطلوبست كه مكانيسم غيرارتجاعي در نقاط خاصي از سازه باشد. مفصل پلاستیك تا حد امكان در سطوح مختلف سازه پخش شود تا اينكه مقدار تغييرشكل پلاستيك در مكان هاي خاص كاهش يابد. در اولين سطح، بادبندها با كمانش غيرارتجاعي يا تسليم خود انرژي را جذب مي نمايند و ساير اعضاي سازه تقاضاهاي[3] ناشي از رفتار غيرارتجاعي بادبندها را تحمل كرده، پايداري آنها را تأمين مي نمايند.

[1] Displacement Controlled
[2] Force Controlled
[3] Demands


دانلود تحقیق بررسی انواع مختلف سیستم های مهاربندی


تحقیق بررسی انواع مختلف سیستم های مهاربندی


انواع مختلف سیستم های مهاربندی


سیستم های مهار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق و مقاله های رایگان

در بخش دانلود مقاله رایگان شما امکان دانلود تحقیق ... انواع مختلف ... بررسی متغیر های ...

پاورپوینت انواع سیستمهای مهاربندی - دانلود پروژه معماری و ...

پاورپوینت انواع سیستمهای مهاربندی عملكرد نیروهای ناشی از زلزله در سازه‌ها ایجاد ...

نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی

نقش سیستم های مختلف مهاربندی ... در این تحقیق، ضمن یک بررسی ... دانلود مقاله بررسی ...

پروژه و پایان نامه مکانیک خودرو - بررسی انواع سیستم های تعلیق

پروژه و پایان نامه مکانیک خودرو - بررسی انواع سیستم های تعلیق - دانلود پروژه و پایان ...

نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی

نقش سیستم های مختلف مهاربندی ... در این تحقیق، ضمن یک بررسی ... دانلود مقاله بررسی ...

بررسی رفتار دینامیکی قاب های مهاربندی شده با سیستم های ...

دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه - فارس مقاله بررسی رفتار دینامیکی قاب های مهاربندی شده با ...

پروژه بررسی رفتار سازه های مهاربندی شده در زلزله های حوزه ...

پروژه بررسی رفتار سازه های مهاربندی شده,بررسی رفتار ... دانلود بسته ... های مختلف .

دکتر تحقیق - سیستم قاب با مهاربندی واگرا

روش های تحقیق; ... سیستم قاب با مهاربندی واگرا ... پایان نامه رشته های مختلف ...

نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی

نقش سیستم های مختلف مهاربندی ... در این تحقیق، ضمن یک بررسی ... دانلود مقاله بررسی ...

بررسی رفتار دینامیکی قاب های مهاربندی شده با سیستم های ...

دانلود مقاله ، تحقیق و پروژه - فارس مقاله بررسی رفتار دینامیکی قاب های مهاربندی شده با ...

دانلود انواع مقاله - raz9090.blogfa.com

دانلود انواع ... دانلود انواع مقاله در زمینه های مختلف ... تجزیه و تحلیل سیستم های ...

پاورپوینت انواع سیستمهای مهاربندی - دانلود پروژه معماری و ...

پاورپوینت انواع سیستمهای مهاربندی عملكرد نیروهای ناشی از زلزله در سازه‌ها ایجاد ...

تحقیق و بررسی در مورد آئين نامه سيستم اتصال به زمين ...

دانلود تحقیق آئين ... تحقیق: بررسی انواع ... همچنین سیستمهای مهاربندی قائم و ...

مقاله بررسی انواع مهاربندها

راهنمای دانلود ... مشخصات نویسندگان مقاله بررسی انواع ... انواع سیستم های مهاربندی ...

تحقیق و بررسی در مورد آئين نامه سيستم اتصال به زمين ...

دانلود تحقیق آئين ... تحقیق: بررسی انواع ... همچنین سیستمهای مهاربندی قائم و ...

دانلود بررسی رفتار دینامیکی قاب های مهاربندی شده با سیستم ...

بررسی رفتار دینامیکی قاب های مهاربندی شده با سیستم های میراگر بررسی ... دانلود پروژه ...

پروژه و پایان نامه مکانیک خودرو - بررسی انواع سیستم های تعلیق

پروژه و پایان نامه مکانیک خودرو - بررسی انواع سیستم های تعلیق - دانلود پروژه و پایان ...

دکتر تحقیق - سیستم قاب با مهاربندی واگرا

روش های تحقیق; ... سیستم قاب با مهاربندی واگرا ... پایان نامه رشته های مختلف ...

نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی

نقش سیستم های مختلف مهاربندی ... در این تحقیق، ضمن یک بررسی ... دانلود مقاله بررسی ...

پروژه بررسی رفتار سازه های مهاربندی شده در زلزله های حوزه ...

پروژه بررسی رفتار سازه های مهاربندی شده,بررسی رفتار ... دانلود بسته ... های مختلف .

مقاله بررسی انواع مهاربندها

راهنمای دانلود ... مشخصات نویسندگان مقاله بررسی انواع ... انواع سیستم های مهاربندی ...

تحقیق و بررسی در مورد آئين نامه سيستم اتصال به زمين ...

دانلود تحقیق آئين ... تحقیق: بررسی انواع ... همچنین سیستمهای مهاربندی قائم و ...

دانلود بررسی رفتار دینامیکی قاب های مهاربندی شده با سیستم ...

بررسی رفتار دینامیکی قاب های مهاربندی شده با سیستم های میراگر بررسی ... دانلود پروژه ...

نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی

نقش سیستم های مختلف مهاربندی ... در این تحقیق، ضمن یک بررسی ... دانلود مقاله بررسی ...

تحقیق و بررسی در مورد آئين نامه سيستم اتصال به زمين ...

دانلود تحقیق آئين ... تحقیق: بررسی انواع ... همچنین سیستمهای مهاربندی قائم و ...

تحقیق در مورد تغذیه 20 ص

پایان نامه استانداردهاي آموزشي كارگاه هاي چوب صنايع دستي (word)

دانلود پاورپوینت ساختمان پروما مشهد

دانلود مقاله مراحل فرايند موافق و مخالفت جهان سيكل هاي سوخت فسيلي

حقوق اساسی

کارت ویزیت برای پخش سیگار و تنباکو

صنايع و ماشين آلات کشاورزي، دام، طيور و دامپزشکي

دانلود مقاله عملیات گالوانیزاسیون

تحقیق صدمات و آسيبهاي رباط صليبي

طرح توجیهی پرورش ماهیان زینتی با ظرفیت 50 هزار قطعه