دانلود فایل


آشنايي با ساختار و نحوة عملكرد نرم ‏افزار شبيه‏ سازي شبكه (Network Simulator) 23صفحه - دانلود فایلدانلود فایل آشنایی با ساختار و نحوة عملکرد نرم ‌افزار شبیه‌ سازی شبکه

دانلود فایل آشنايي با ساختار و نحوة عملكرد نرم ‏افزار شبيه‏ سازي شبكه (Network Simulator) 23صفحه عنوان :آشنايي با ساختار و نحوة عملكرد نرم ‏افزار شبيه ‏سازي شبكه (Network Simulator)
قالب بندی :word
تعداد صفحات:23

فهرست عناوين
عنوان صفحه
1 مقدمه 1 1-1 هدف 1
2-1 نماي كلي 1
2 مباني NS 5
1-2 Otcl زباني براي استفادة كاربر 5
2-2 مثال ساده‏اي از شبيه‏سازي 7
3-2 زمانبند رويداد 12
4-2 اجزاي شبكه 14
5-2 بسته 17
3 بعد از شبيه‏سازي 19
1-3 مثالي از تحليل رديابي 19
4 توسعة NS 221-4 در كجا بدنبال چه چيزي باشيم؟ 22
2-4 اتصال Otcl 23
5 ارائة چند مثال 25
1-5 LAN 25
2-5 Multicasting 25
3-5 Web Server 26. مقدمه 1-1 هدفNS شبيه‏سازي شئ گراست كه بصورت گسسته مبتني بر رويدادها شبكه را شبيه سازي مي‏كند، اين برنامه در دانشگاه بركلي با زبانهاي C++ و Otcl ايجاد شده و بسط يافته است. NS اساساً براي پياده‏سازي شبكه‏هاي محلي و گسترده مفيد مي‏باشد. هرچند استفاده از NS براي افرادي كه با اصول شبيه‏سازها آشنا هستند ساده خواهد بود اما بكارگرفتن اين برنامه براي كاربران مبتدي استفاده از شبيه سازها كاملاً دشوار است زيرا تعداد وستندات و راهنماهاي مناسب براي كاربران مبتدي بسيار اندك مي‏باشد. با وجود اين مستندات زيادي وجود دارد كه بوسيلة افراد حرفه‏اي در شبيه سازي براي كاربران حرفه‏اي NS نوشته شده است. هدف از اين نوشته ارائة برخي ايده از چگونگي عملكرد شبيه سازها، راهنمايي براي توسعه و ادامة راه، آشنايي با اجزاي شبكه در كدهاي شبيه ساز، چگونگي ايجاد اجزاي شبكة جديد و …. مي‏باشد. عمدة مطالب با پرداختن به مثالهاي ساده و توضيحات مختصر مبتني بر تجربيات مختلف بيان شده است.


2-1 نماي كليNS يك شبيه ساز رويدادگراست كه در دانشگاه بركلي براي شبيه‏سازي شبكه‏هاي مبتني بر IP ايجاد گرديده. در اين شبيه ساز پروتكلهاي شبكه از قبيل TCP و UDP ، رفتار منابع ترافيك زا مانند Ftp ، Telnet و Web ، مكانيزم مديريت صف در مسيريابها از قبيل DropTail ، RED و CBQ ، الگوريتمهاي مسيريابي مانند Dijkestra و …. قابل اجرا مي‏باشند. همچنين در NS، ارسال چندتايي (Multicast) و برخي از پروتكلهاي لاية فيزيكي براي شبيه سازي LANها نيز قابل اجرا مي‏باشند. پروژة NS در حال حاضر بخشي از پروژة VINT مي‏باشد كه ابزارهايي را براي نمايش نتايج شبيه سازي، آناليز و تبديل توپولوژهاي شبكه ايجاد كرده و توسعه مي‏دهد. توسعة VINT از طريق توليد كننده‏هايي كه بخوبي توانايي بكارگيري NS را دارند. NS رايج كنوني در محيط C++ و Otcl ( Otcl يك زبان اسكريپت با الحاقات شئ گراست كه در MIT ايجاد شده است)، نوشته شده و در دسترس مي‏باشد. در اين مقاله در مورد ساختار NS مختصري بحث مي‏شود اما چگونگي استفادة بيشتر از NS بطور جزئي با مثالهايي توضيح داده خواهد شد.


شكل 1: NS از ديدگاهي ساده شده براي كاربر

همانگونه كه در شكل 1 نشان داده شده است از ديدگاهي ساده شده براي كاربر، NS مفسر اسكريپت TCL بصورت شئ گراست كه داراي يك فهرست كنندة رويدادهاي شبيه سازي و كتابخانة Object هاي اجزاء شبكه و كتابخانه‏هاي راه‏اندازي و تنظيم شبكه مي‏باشد. بعبارت ديگر براي استفاده از NS شما در زبان اسكريپت Otcl برنامه مي‏نويسيد. براي تنظيم و راه‏اندازي شبكه، كاربر بايد اسكريپت Otcl بنويسد كه يك فهرست كنندة رويداد (زمانبند) را ايجاد كند، براي تنظيم كردن توپولوژي‏هاي شبكه از Objectهاي شبكه و توابع موجود در كتابخانه‏ها و بيان منابع ترافيك زا در هنگام شروع و توقف انتقال بسته‏ها از طريق زمانبند رويدادها استفاده مي‏شود. لغت عمودي براي تنظيم شبكه استفاده شده است چون تنظيم نمودن شبكه بصورت عمودي (عمقي) امكان مسيرهاي داده را از ميان Objectهاي شبكه بوسيلة تنظيم اشاره‏گر از يك Object به آدرس Object ديگر، فراهم مي‏كند. هنگاميكه يك كاربر بخواهد يك Object شبكة جديد ايجاد كند بسهولت مي‏تواند با نوشتن يك Object جديد يا ايجاد يك Object مركب از كتابخانة Object يك Object جديد ايجاد نمايد و جريان داده را از طريق Objectها برقرار سازد.
از اجزاء مهم NS در كنار Objectهاي شبكه زمتنبند رويدادهاست. هر رويداد در NS يك ID منحصر بفردي با زمان تنظيم شده‏ براي هر بسته است كه به يك Object كه رويدادها را موجب مي‏شود، اشاره مي‏كند. در NS يك زمنبند رويداد، زمان شبيه سازي و شروع همة رويدادها را نگه مي‏دارد. اجزاء شبكه از طريق ارسال بسته‏ها با يكديگر ارتباط برقرار مي‏كنند، هرچند كه اين امر موجب مصرف زمان حقيقي شبيه سازي نمي‏شود. همة اجزاء شبكه بخشي از زمان شبيه سازي را صرف بكاربردن بسته‏ها مي‏كنند. براي مثال سوئيچي در شبكه كه با 20 ميكروثانيه تاٌخير خروج يك رويداد براي يك بسته شبيه سازي شده‏است، در جدول زمانبندي تاٌخير هر رويداد براي آن 20 ميكروثانيه تنظيم گرديده، زمانبند بعد از 20 ميكروثانيه رويداد را از صف خارج كرده و آنرا به عنصر سوئيچ ارسال مي‏كند، كه آنهم بعد بسته را يك عنصر مرتبط خروجي مشخص ارسال مي‏نمايد. استفادة ديگري كه از زمانبند رويداد مي‏شود بعنوان تايمر است. براي مثال TCP نيازمند يك تايمر براي نگهداري زمان سرآمدن انتقال بسته‏ها مي‏باشد. تنها تفاوت بين تايمرها و زمانبندها، آنست كه تايمر مقدار زمان مرتبط با يك بسته را اندازه‏گيري مي‏كند و يك عمل خاص را به آن بسته بعد از سپري شدن يك زمان مشخص نسبت مي‏دهد.
NS نتنها در Otcl بلكه در C++ نيز نوشته شده است. بدليل كارآمد بودن، NS مسيرهاي عبوري داده‏ها را از مسيرهاي عبوري كنترلي تفكيك ساخته است. بخاطر كاهش دادن بسته‏ها زمان پردازش رويدادها (نه زمان شبيه سازي)، زمانبند و Object هاي اجزاي شبكة اصلي در مسير داده‏ها با زبان C++ نوشته و كمپايل شده‏اند. اين Objectهاي كمپايل شده از طريق يك اتصال Otcl در دسترس مفسر Otcl قرار گرفته‏اند كه هر اتصال Otcl يك Otcl Object جفت براي هر C++ Object ايجاد كرده و توابع كنترلي را مي‏سازند. متغيرهاي قابل تنظيم مشخص شده با Objectهاي C++ بعنوان توابع و متغيرهاي عضو Objectهاي Otcl مخابره شده عمل مي‏كنند. بدين طريق كنترل Objectهاي C++ به Otcl واگذار شده است. همچنين افزودن توابع عضو و متغيرها به يك اتصال C++ در Otcl Object امكانپذير است.
نيازي به كنترل كردن Objectهاي C++ در شبيه سازي نمي‏باشد بعلاوه يك Object (نه در مسير داده‏ها) بطور كامل مي‏تواند در Otcl اجرا شود.


شكل 2: همزادي C++ و Otcl

شكل 2 نشاندهندة يك مثال سلسله مراتبي در C++ و Otcl است. چيزي كه در اين شكل قابل توجه مي‏باشد Objectهاي C++ي هستند كه داراي يك اتصال سلسله مراتبي Otcl مي‏باشند همانطور كه نشان داده شده‏ يك جفت سلسله مراتبي Otcl Object بسيار مشابه به نوع C++ وجود دارد.


شكل3: معماري NS

شكل 3 معماري كلي NS را نشان مي‏هد. در اين تصوير يك كاربر عمومي (نه يك كاربر حرفه‏اي NS) مي‏تواند با قرار گرفتن در گوشه سمت چپ پايين، طراحي و اجراي شبيه سازي را در Tcl با استفاده از Objectهاي شبيه سازي موجود در كتابخانة Otcl انجام دهد. زمانبند رويدادها و اغلب اجزاي شبكه در C++ اجرا مي‏شوند و از طريق يك اتصال Otcl كه با استفاده از Tclcl ايجاد شده در دسترس Otcl قرار مي‏گيرند. تمام اين چيزها با يكديگر NS را كه يك مفسر Tcl از نوع شئ گراست را با كتابخانه‏هايش مي‏سازند.
در اينجا چيزي كه مي‏تواند جالب توجه باشد چگونگي بدست آوردن نتايج حاصل از شبيه سازي NS است. همانطور كه در شكل 1 ملاحظه مي‏شود، زمانيكه يك شبيه سازي پايان مي‏يابد، NS يك يا چند فايل خروجي متني كه محتويات آنها جزئيات داده‏هاي شبيه سازي را شامل مي‏شود، توليد مي‏كند. اين داده‏ها مي‏تواند براي آناليز كردن شبيه سازي (كه در بخش بعد 2 مثال از آناليز نتايج شبيه سازي ارائه شده است)، يا بعنوان يك ورودي يراي ابزار نمايش گرافيكي شبيه سازي كه Network Animator ناميده مي‏شود و در بخشي از پروژة VINT ايجاد شده، بكار رود. NAM (Network Animator)، داراي محيط گرافيكي مناسبي براي كاربران همانند يك برنامة CD Player (كه داراي دكمه‏هاي Play، Fast Forward و ... است) مي‏باشد. همچنين در NAM يك كنترل كنندة سرعت نمايش نيز تعبيه شده است. بعلاوه NAM مي‏تواند اطلاعات را از قبيل توان گذردهي و تعداد افت بسته‏ها در هر اتصال بصورت گرافيكي نمايش دهد هرچند كه از نتايج گرافيكي براي آناليز دقيق شبيه سازي نمي‏توان استفاده كرد.

آشنایی با ساختار و نحوة عملکرد نرم ‌افزار شبیه‌ سازی شبکه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود لایه های شیپ فایل معادن زنجان

اعتماد به نفس 46 ص

تحقیق در مورد كارآفريني سنگ

مقاله درمورد اثر الودگي بر محيط زندگي

تحقیق: آب درماني در زندگي آپارتماني

شأن نزول برخی آیات وسوره ها

زبان برنامه نويسي

زبان برنامه نويسي

پاورپوینت در مورد رابطه هم ارزی (Equivalence Relation)

شأن نزول برخی آیات وسوره ها