دانلود فایل


درمورد رله ها و سیستم قدرت و... - دانلود فایلدانلود فایل امیدواریم بتونین اطلاعات مورد نظرتونو ازسایت ما دانلود کنین

دانلود فایل درمورد رله ها و سیستم قدرت و... انلود در مورد رله ها و سیستم قدرتو...
تعداد صفحه:104
فرمت فایل : ورد قابل ویرایش
بررسي توزيع ولتاژ و شار حرارتي در قرص هاي Zno در برق گيرهاي فشار قوي با كمك روش عناصر محدود :
هر تجهيز در سيستم فشار قوي براي ولتاژ معيني ساخته مي شود ولي درطول كار، اضافه ولتاژهايي پيش مي آيند كه ممكن است براي دستگاه خطرناك باشند. به منظور جلوگيري از خطر اضافه ولتاژها بايد از طرفي مقدار اضافه ولتاژ را تا حد ممكن پايين آورد و از طرف ديگر استقامت عايقي تجهيز را بيشتر از سطح اضافه ولتاژهايي كه ممكن است حادث شوند، انتخاب كرد. اضافه ولتاژها را نمي توان به طور كلي حذف كرد بنابراين براي جلوگيري از آسيب ديدن تجهيزات شبكه، بايد تا حد امكان آنها را محدود كرد. برق گيرهاي اكسيد روي يكي از رايج ترين تجهيزاتي هستند كه بدين منظور به ويژه براي محافظت از ترانس هاي گران قيمت فشار قوي مورد استفاده قرار مي گيرند. برق گيرها باعث مي شوند كه دامنه اضافه ولتاژهاي اعمال شده به تجهيز فشار قوي كاهش يافته و در نتيجه امكان سوختن آن كمتر شود. توزيع ميدان الكتريكي دردستگاههاي فشار قوي و ايزولاتورها علاوه بر خواص الكتريكي المان ها و نوع ماده عايقي به كار رفته در آنها، به شكل و محل قرار گرفتن الكترودهاي فلزي نيز بستگي دارد. بنابراين به سبب بكارگيري قسمت هاي متعدد فلزي در آنها و ايجاد خازن هاي پراكندگي، داراي توزيع غير يكنواخت ولتاژ هستند، اندازه گيري ولتاژ و جريان در ترمينال هاي برق گير، روش مناسبي براي نشان دادن تاثير شكل و محل قرار گرفتن الكترودهاي شناور بر نحوه توزيع ميدان نخواهد بود. روش هاي تست عملي براي اندازه گيري ولتاژ و جريان درنقاط مختلف برق گير نيز طبق معمول وقت گير و پرهزينه هستند. بنابراين بهتر است به دنبال جايگزين عملي مناسب بدين منظور باشيم. برق گير اكسيد روي فاقد فاصله هوايي است و همواره تحت تنش ولتاژ قرار دارد. در نتيجه جريان نشتي كوچكي در رنج چند ميكروآمپر از آن مي گذرد. در حالت كار عادي سيستم (ولتاژهاي نزديك به ولتاژ نامي شبكه)، مؤلفه خازني جريان نشتي در برق گير اكسيد روي مولفه غالب است به طوريكه مي تواند حتي به 40 برابر مولفه مقاومتي نيز برسد. بنابراين در اين شرايط اگر سطح خارجي برق گير را عاري از آلودگي فرض كنيم، مي توان شبكه خازني معادلي را براي برق گير ارايه داد. در اينجا روشي براي تعيين شبكه خازني معادل برق گير ارايه شده است كه هم براي برق گير سالم و هم براي برق گير آسيب ديده كاربرد دارد در اينجا به كمك روش عناصر محدود، نخست مقادير عددي ميدان درنقاط مختلف سيستم مورد نظر محاسبه شده است. سپس مقادير به دست آمده براي ميدان جهت محاسبه بارهاي القايي در الكترودها به كار گرفته مي شوند. در نهايت با داشتن بار كلي القا شده و همچنين مقدار ولتاژ در هر الكترود، ظرفيت هاي خازني مختلف در بر ق گير محاسبه مي شوند. توزيع ولتاژ در برق گير به گونه اي است كه قسمت هاي بالايي كه به الكترود فشار قوي نزديكترند، تحت تنش ولتاژ بالاتر قرار دارند و بالطبع بايد تنش هاي حرارتي بيشتري را نيز تحمل كنند. بنابراين بايد تا حد امكان توزيع ولتاژ را يكنواخت كرد. بعضي تغييرات در شكل هندسي اجزاي برق گير مي تواند به مانند خواص الكتريكي اجزاي تشكيل دهنده آن، در توزيع ولتاژ تاثيرگذار باشد. لذا عواملي مانند شكستگي سپرها و تاثير Grading Ring و … مورد بررسي قرار گرفته اند. كليه شبيه سازي ها به روش عناصر محدود به كمك نرم افزار
Pc-Opera 8.7 در فضاي سه بعدي انجام شده اند.
از نقطه نظر حرارتي نيز افزايش حرارت ناشي از جذب انرژي صاعقه يا اضافه ولتاژ در المان اكسيد روي مي تواند باعث ناپايداري حرارتي يا ايجاد Hot Spot در نقاطي از برق گير شود. با بررسي توزيع حرارت در برق گير نقاطي كه تحت تنش حرارتي بيشتري قرار گرفته و بايد در طراحي به آنها توجه كرد مشخص شده است. بررسي توزيع حرارت در برق گير نيز به روش عناصر محدود و به كمك نرم افزار Pc-Opera 8.7 كه قابليت كوپل كردن ميدان هاي الكتريكي و حرارتي را داراست، در فضاي دو بعدي انجام گرفته است.
بررسي و امكان سنجي انتقال تكنولوژي ساخت توربين هاي بادي جهت نيروگاه هاي بادي :
يكي از مسائلي كه بشر در سال هاي پاياني قرن بيستم به طور گسترده اي به آن پرداخت، معضلات توليد انرژي با سوخت هاي فسيلي و محاسن فراوان انرژي هاي پاك بوده است. اين نوع از انرژي ها را انرژي هاي تجديدپذير نيز مي گويند. عمده ترين اين انرژي ها: خورشيدي، آبي، زمين گرمايي و بادي است. از ميان اين انواع، انرژي باد به خاطر نياز به سرمايه گذاري كمتر و بازدهي بيشتر، همچنين تكنولوژي ساده تر به سرعت مورد اقبال واقع شده و بهره برداري از آن به طور گسترده اي در كشورهاي پيشرفته ‎آغاز شد.
كشور ما به خاطر بادخيز بودن داراي انرژي بالقوه اي حداقل معادل 6500 مگاوات است. اين رقم در مقايسه با كل توليد 25000 مگاوات انرژي برق در كشور قابل ملاحظه است.
در حال حاضر تنها 10 مگاوات از اين انرژي بالقوه و تميز در حال استحصال در كشور است. (در مقايسه با 12000 مگاوات توربين نصب شده در كشور آلمان)
در اين پروژه ضمن بيان مشروح مزاياي انرژي باد، با معرفي بهينه ترين نوع توربين بادي قابل استفاده در كشور، امكان سنجي ساخت اين نوع توربين از دو جنبه 1) توجيه و صرفه اقتصادي و 2) امكان تكنولوژيكي ساخت در داخل را مورد بررسي كامل قرار خواهيم داد.
شبيه سازي جامع شبكه هاي برق :
آناليز جامع در بهبود كيفيت توسعه و بهره برداري از شبكه هاي برق و ارضاي توام شاخصه هاي مطلوب توليد و مصرف، از نقش غيرقابل انكاري برخوردار است. با اين حال ابعاد و پيچيدگي شبكه هاي به هم پيوسته امروزي و همين طور آتي تحقق اين امر را با چالش هايي مواجه مي سازد كه ديگر راهكارهاي آناليز متمركز معمول را ياراي پاسخ گويي به آنها نيست. نياز به توان محاسباتي قابل ملاحظه، محدوديت هاي كنترل بلادرنگ، محدوديت در سطوح دسترسي به اطلاعات نواحي شبكه و … برخي از موانع موجود در مسير تحقق آناليز جامع شبكه هاي برق توسط راهكارهاي آناليز متمركز هستند. در رساله حاضر با هدف مرتفع كردن نقصان هاي ياد شده و در قالب طرح تحقيقاتي – كاربردي شبيه سازي جامع شبكه هاي برق، امكان بررسي همه جانبه شبكه هاي برق به كمك شبيه سازي توزيع شده آنها در بستر شبكه هاي يارانه اي، فراهم شده است. بر اين اساس و متاثر ازايده حل تكه اي شبكه هاي بزرگ مقياس يا Diakoptics و ياري گرفتن از شيوه آناليز
حساسيت بزرگ مقدار
(Large Change Sensitivity Analysis) متدي رياضي براي حل تكه اي معادلات پخش بار و خطا به عنوان اساسي ترين محاسبات مورد نياز در شبكه هاي برق، توسعه داده شده كه با دقتي قابل توجه نتايج يكساني را با حالت حل شبكه يكپارچه و تجزيه نشده ارايه مي دهد. نتايج حاصل از شبيه سازي توزيع شده شبكه هاي برق توسط نرم افزار پاشا بر روي شبكه هايي به بزرگي 3000 باس بار (بزرگترين شبكه قابل دسترسي براي مولف) در ابعاد و اجزاي مختلف بر روي شبكه رايانه اي دانشكده برق، همگي حكايت از صحت، سقم و قابليت اطمينان نتايج راهكار ارايه شده دارند.


مديريت سيستم انتقال با قيمت گذاري ATC :

بهره وري پايين سيستم قدرت سنتي در تامين انرژي الكتريكي


تحقیق


پژوهش


مقاته


کاراموزی


و

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورموج – پروژه بررسی رله های برق و سیستم قدرت

پروژه ای که امروز آماده شده است، مربوط به بررسی رله های برق و سیستم قدرت ... رلهها ...

جزوه حفاظت سیستم های قدرت | جزوه ها دات کام

اصول اساسی در حفاظت سیستم های قدرت ... ترانسفورماتور ولتاژ و جریان، فیوز ها، رله های ...

دانلود مقاله معرفی انواع رله ها و کاربرد های آنها - پروژه ...

عنوان مقاله : معرفی انواع رله ها و کاربرد های آنها قالب بندی : word قیمت : رایگان شرح ...

دانلود شبیه سازی و ترجمه مقاله حفاظت در سیستم های قدرت ...

حفاظت سیستم های قدرت. شبیه سازی و ترجمه مقالات در زمینه حفاظت و رله، فیوز ... دسته ها.

پروژه pscad درمورد رله - پارسکدرز

... کار با سیستم برای مجری و کارفرما ... کردن با آن ها به قدرت و ظرافت ... درمورد رله;

پاورموج – پروژه اصول کار رله های حفاظتی در سیستم قدرت

فهرست مطالب پروژه اصول کار رله های حفاظتی در سیستم قدرت… مقدمه و اصول کار رله ها. رله ...

پاورموج – پروژه اصول کار رله های حفاظتی در سیستم قدرت

فهرست مطالب پروژه اصول کار رله های حفاظتی در سیستم قدرت… مقدمه و اصول کار رله ها. رله ...

پروژه pscad درمورد رله - پارسکدرز

... کار با سیستم برای مجری و کارفرما ... کردن با آن ها به قدرت و ظرافت ... درمورد رله;

پروژه آز حفاظت سیستم های قدرت(معرفی انواع رله ها و کاربرد ...

عنوان : پروژه آز حفاظت سیستم های قدرت (معرفی انواع رله ها و کاربرد آن ها) این فایل شامل ...

مقاله حفاظت الکتریکی و انواع رله ها | مهندس | هر آنچه یک ...

حفاظت الکتریکی و انواع رله ها ... برقی و یا سیستم سیم ... رله با تغيير ضريب قدرت از ...

پاورموج – پروژه بررسی رله های برق و سیستم قدرت

پروژه ای که امروز آماده شده است، مربوط به بررسی رله های برق و سیستم قدرت ... رلهها ...

مهندسی برق - رله های حفاظتی و هماهنگی رله ها در سیستم های قدرت

مهندسی برق - رله های حفاظتی و هماهنگی رله ها در سیستم های قدرت - مطالب مهم در مورد ...

مهندسی برق - رله های حفاظتی و هماهنگی رله ها در سیستم های قدرت

مهندسی برق - رله های حفاظتی و هماهنگی رله ها در سیستم های قدرت - مطالب مهم در مورد ...

پروژه حفاظت و رله ها

پروژه حفاظت و رله ها ... یک سیستم حفاظتی. رله ها. ... قدرت. حفاظت خرابی کلید و حفاظت ...

کاربرد رله در حفاظت سیستم های الکتریکی

در اغلب موارد خطاهای به وجود آمده در سیستم قدرت، باعث ... انواع رله ها و ... درمورد برجام ...

دانلود شبیه سازی و ترجمه مقاله حفاظت در سیستم های قدرت ...

حفاظت سیستم های قدرت. شبیه سازی و ترجمه مقالات در زمینه حفاظت و رله، فیوز ... دسته ها.

نمایش سلوشن مشکل اسپیکر گوشی Nokia 1280 با لینک مستقیم

استفاده از ارزیابی چند معیاره برای مکان یابی پرنده بینی در پناهگاه حیات وحش میانکاله

پاورپوینت درس نهم عربی سال چهارم انسانی( منادا و مستثنی)

مجله فوتبالی ورد ساکر

مجله فوتبالی ورد ساکر

پاورپوینت عوامل محيطي و تنش

نسخه کامل جزوه الکترومغناطیس بروش دکتر شفیعی 9 بخش کامل مجموعا 334 صفحه.

مهندسي ارزش

تحقیق درموردمتن انگلیسی عوامل بزهكاري جوانان

طرح توجیهی 16 هکتار باغ دیم پسته