دانلود فایل


ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟(pdf) - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09386294774 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دانلود فایل ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟(pdf) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎ و
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺷﻬﺎي ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﯿﺴﺖ ؟
در واﻗﻊ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات را
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد، دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻣﺪﯾﺮان اﮔﺮ ﮔﺰارﺷﺎت دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﻮد
در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ و راه اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﯿﺰ از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و از روﺷﻬﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در
2
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﻮزه اي از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل
ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﻬﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮد دوره و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺗﻠﺨﯿﺺ
و ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .


حسابداری صنعتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آشنایی و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ OPC در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ – یار آزمون

دانلود مقاله آشنایی و ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ opc در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ. تعداد صفحات:۳۱

05 - [PDF Document]

اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ... ﻣﺨﺘﻠﻒ از واﺣﺪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ...

دانلود فایل تحقیق رسانه های دیداری- شنیداری و گفتاری ...

ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺗﺌﻮري ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ... pdf: تحقیق ... از اﺳﺘﻬﻼک ...

آموزش تحلیل تکنیکال 1.pdf - scribd.com

‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ... ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ...

بررسی تاثیر محافظه کاری بر انواع مدیریت سود | Ali Shirzad ...

pdf. بررسی ... ﮐﺎري ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ‬ ‫از واﻗﻊ ... در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻨﻈﻮر از ...

کتاب مصاحبه شغلی - [PDF Document]

ﻧﮋاد ﻓﺮﯾﺪون رﺿﺎ: ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮔﺮدآوريﺬار و ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ؟ ﻓﻬﺮﺳﺖ ...

ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟(pdf) – Xir9

چکیده ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻤﻊ ...

ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟(pdf) – Xir9

چکیده ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻤﻊ ...

زندگی نامه شهريار2

تحقیق در مورد الصي فراگير در احكام اجتماعي اسلام تأثير كم كاري بر امنيت اجتماعي 11 ص

زندگی نامه شهريار2

HOTEL A4

دانلود پاورپوینت تاریخ معماری اسلامیویروسهای کامپوتری چگونه کار می کنند؟ 13 ص

پاورپوینت درس هشتم فارسی نهم

پاورپوینت كاركرد ديود در مدار

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم 25 ص