دانلود فایل


دانلود پروژه كاربرد اسكوربيك اسيد در صنايع غذايي و دارويي - دانلود فایلدانلود فایل اسکوربیک اسید ,صنایع غذایی و دارویی

دانلود فایل دانلود پروژه كاربرد اسكوربيك اسيد در صنايع غذايي و دارويي چكيده :
خواص احياكنندگي اسكوربيك اسيد يك پديده شناخته شده است كه كاربرد بسيار زيادي بعنوان معرف آنتي اكسيدان در غذاها و نوشيدني ها دارد. همه روشهاي جاري براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد برمبناي خواص ردوكس آن استوار مي باشد. بنابراين الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن را براي الكترواكسيداسيون اسكوربيك اسيد تهيه نموده ايم.
در اين كار تحقيقاتي يك روش ولتامتري ساده، گزينشي و دقيق را براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد در نمونه هاي دارويي و آب ميوه هاي تازه معرفي كرده ايم. اين روش بر مبناي الكترواكسيداسيون اسكوربيك اسيد در سطح الكترودهاي خميركربن اصلاح شده بافروسن و فروسن كربوكسيليك اسيد قرار دارد كه براي اندازه گيري ويتامين ث در نمونه هاي آب ميوه كه ميزان اسكوربيك اسيد آنها از 10 تا 70 ميليگرم در 100 ميلي ليتر متغير مي باشد بدون هيچ پيش تيمار نمونه ها بكار رفته است. براي تجزيه نمونه هاي دارويي از منحني معيارگيري استفاده شده در حاليكه براي نمونه هاي آب ميوه از روش افزايش استاندارد به منظور جلوگيري از اثر پيكره بر صحت اندازه گيري بكار رفته است. انحراف استاندارد نسبي براي تجزيه ويتامين ث در آب ميوه ها از 4/0 تا 9/6 % متغير بوده است. انحراف استاندارد روش از طريق مقايسه نتايج بدست آمده با روشهاي استاندارد شناخته شده ابه اثبات رسيده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحهفصل اولمقدمه.......................................... 1
فصل دوم
مباني تئوري.................................... 4
2-1- الكترودهاي اصلاح شده........................ 4
2-1-1- كليات................................... 4
2-1-2- روشهاي اتصال گونه هاي شيميايي بر سطوح الكترودها 7
2-1-3- فيلم هاي پليمري هادي.................... 12
2-1-3-1- پوشش با فروسازي....................... 13
2-1-3-2- تبخير قطره............................. 13
2-1-3-3- ترسيب احيايي يا اكسيدي................ 14
2-1-3-4- پوشش با چرخش سريع..................... 14
2-1-3-5- پليمريزاسيون الكتروشيميايي............. 15
2-1-3-6- پليمريزاسيون با تخليه در پلاسماي فركانس راديويي 15
2-1-3-7- اتصال الكترواستاتيكي يون ردوكس......... 16
2-2- الكترود خمير كربن............................ 18
عنوان صفحه2-2-1- كليات................................... 18
2-2-2- تهيه الكترود خميركربن....................... 20
2-2-3- خواص و رفتار الكتروشيميايي الكترودهاي خميركربن 22
2-2-4- بررسي فرايندهاي الكترودي با استفاده از CPEs... 27
2-2-5- الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده شيميايي و بيولوژيكي 29
2-2-6- كاربردهاي معدني الكترودهاي خميركربن........ 31
2-2-7- كاربردهاي دارويي، بيوشيميايي و آلي الكترودهاي خميركربن اصلاح شده.. 33
2-3- مباني تئوري الكتروشيمي..................... 34
2-3-1- واكنش هاي الكترودي....................... 34
2-3-2- طبيعت واكنشهاي الكترودي.................. 37
2-3-3- واكنشهاي شيميايي همراه................... 38
2-3-4- جذب سطحي............................... 41
2-3-5- تشكيل فاز............................... 41
2-3-6- ولتامتري چرخه اي......................... 42
2-4- الكترو كاتاليز............................. 45
2-4-1- ولتاژ اضافي و انواع آن................... 45
2-4-2- ولتاژ اضافي انتقال جرم................... 46
عنوان صفحه 2-4-3- ولتاژ اضافي واكنش........................ 46
2-4-4- ولتاژ اضافي فعالسازي..................... 46
2-4-5- ويژگيهاي يك تسهيل كننده ايده آل......... 47
2-4-6- نيروي محركه الكتروكاتاليز.................. 48
2-4-7- لزوم بكارگيري اصلاح كننده ها در اندازه گيري تركيبات بيولوژيكي از قبيل اسكوربيك اسيد......... 48
2-5- اسكوربيك اسيد............................. 49
2-5-1- مقدمه................................... 49
2-5-2- كليات................................... 49
2-5-3- منابع اسكوربيك اسيد..................... 51
2-5-4- افت اسكوربيك اسيد در حين پختن............. 54
2-5-5- نيازهاي روزانه اسكوربيك اسيد............ 55
2-5-6- تعيين مقدار اسكوربيك اسيد................ 57
فصل سومبخش تجربي........................................ 66
3-1- مواد شيميايي.............................. 66
3-2- وسائل و تجهيزات............................ 66
عنوان صفحه3-3- تهيه محلول بافر............................. 68
3-4- الكترودها.................................. 68
فصل چهارم
مطالعه الكتروكاتاليز فرآيند اكسايش اسكوربيك اسيد در سطح الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده با فروسن و فروسن كربوكسيليك اسيد. 70
4-1- pH مناسب به منظور الكتروكاتاليز اسكوربيك اسيد 70
4-2- اكسايش كاتاليزي اسكوربيك اسيد............. 72
فصل پنجم
مطالعه قابليت تجزيه اي الكترودهاي خميركربن اصلاح شده با فروسن و فروسن كربوكسيليك اسيد براي اندازه گيري ولتامتري اسكوربيك اسيد 75
فصل ششم
معرفي روشهاي استاندارد بكار رفته براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد در فراورده هاي داروئي و آب ميوه ها................ 79
6-1- روش استاندارد يد يمتري...................... 79
6-2- تيتراسيون با 2، 6- دي الكتروفنل ايندو فنل... 79
عنوان صفحهفصل هفتم
اندازه گيري ولتامتري اسكوربيك اسيد در فرآوردهاي داروئي و آب ميوه ها در سطح الكترود خميركربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد 81
7-1- اندازه گيري ولتامتري ويتامين C در برخي از فرآورده هاي داروئي 81
7-1-1- اندازه گيري ويتامين c در قرص جويدني....... 83
7-1-2- اندازه گيري ويتامين c در قرص جوشان........ 84
7-1-3- اندازه گيري ويتامين c در شربت مولتي ويتامين. 85
7-1-4- اندازه گيري ويتامين c در قرص مولتي ويتامين.. 86
7-1-5- اندازه گيري ويتامين c در آمپول تزريقي..... 87
7-2- اندازه گيري انتخابي ويتامين c در آب ميوه ها و سبزيجات 89
7-2-1- تهيه نمونه هاي آب ميوه و روش كار.......... 89
7-2-2- روش مقايسه اي........................... 90
7-2-3- اندازه گيري ويتامين c در آب پرتقال........ 90
7-2-4- اندازه گيري ويتامين c در آب توت فرنگي..... 92
7-2-5- اندازه گيري ويتامين c در آب ليموشيرين...... 94
7-2-6- اندازه گيري ويتامين c در آب نارنج......... 95
7-2-7- اندازه گيري ويتامين c در آب كيوي.......... 97
عنوان صفحه

7-2-8- اندازه گيري ويتامين c در آب گوجه فرنگي.... 99
7-2-9- اندازه گيري ويتامين c در آب اسفناج........ 100
7-2-10- بررسي علت اختلاف معني دار ميانگين هاي مقادير بدست آمده از روش پيشنهادي و روش يديمتري........................... 103
7-2-10-1- تعيين ميزان بازيابي هر يك از دو روش... 103
7-2-10- مقايسه روش پيشنهادي با روش استاندارد... 104
فصل هشتم
اندازه گيري ولتامتري اسكوربيك اسيد در فرآورده هاي داروئي و آب ميوه ها در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن........ 106
8-1- اندازه گيري ولتامتري ويتامين c در برخي از فراورده هاي داروئي..................... 106
8-1-1- اندازه گيري ولتامتري ويتامين c در قرص جويدني 108
8-1-2- اندازه گيري ويتامين c در قرص جوشان ....... 109
8-1-3- اندازه گيري ويتامين c در شربت مولتي ويتامين. 110
8-1-4- اندازه گيري ويتامين c در آمپول تزريقي..... 110
8-2- اندازه گيري انتخابي ويتامين c در آب ميوه ها و سبزيجات 112
8-2-1- تهيه آب ميوه ها و سبزيجات................. 112
8-2-2- روش مقايسه اي........................... 113
عنوان صفحه

8-2-3- اندازه گيري ويتامين c در آب پرتقال........ 113
8-2-4- اندازه گيري ويتامين c در آب توت فرنگي..... 115
8-2-5- اندازه گيري ويتامين c در آب ليموشيرين...... 117
8-2-6- اندازه گيري ويتامين c در آب نارنج......... 118
8-2-7- اندازه گيري ويتامين c در آب كيوي.......... 120
8-2-8- اندازه گيري ويتامين c در آب گوجه فرنگي.... 121
8-2-9- اندازه گيري ويتامين c در آب اسفناج........ 123
8-2-10- تعيين ميزان بازيابي هر يك از دو روش..... 125
8-2-11- مقايسه با روش استاندارد................ 126
فصل نهم
نتيجه گيري كلي.................................. 127
ضمائم.......................................... 129
چكيده انگليسي.................................. 158

157 صفحه فایل Word


اسکوربیک اسید


صنایع غذایی و دارویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تفسير سوره حمد 16ص

تحقیق آماده رفع مشکل افتادگی شانه و گرد پشتی

پاورپوینتی در مورد اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي بانك ها

مقاله مدل سرآمدي EFQM

طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی 20 اسلاید Copy

تحقیق در مورد سيستم هاي پيشرفته تصفيه و گندزدايي آب در استخر هاي شنا

تحقیق درباره بهداشت دهان

طرح درس روزانه کتاب بخوانیم و بنویسیم پايه دوم ابتدایی درس خدای مهربان

دانلود پاورپوینت ویندوز 8

مقاله درمورد تنظیم خانواده